Мускулно специфичната киназа

Мускулно специфичната киназа е идентифицирана като постсинаптичен* интегрален мембранен протеин, който играе основна роля в развитието на невро-мускулния синапс.

*невро-мускулният синапс има пресинаптична част (изградена от обвивката на нерва); синаптична цепка, съдържаща невротранмитери и постсинаптична част (изградена от цитоплазмената мембрана на мускулните клетки)

Мускулно специфичната киназа (MuSK) е трансмембранна рецепторна тирозин киназа с молекулна маса100 килодалтона. Състои се от:

  • Извънклетъчна част, която е необходима за взаимодействието с агрин и протеин 4 (2).
  • Вътреклетъчна (цитоплазмена) част, която съдържа ензимната активност и сигналните компоненти на молекулата (2).

MuSK стимулира пътища (1), които:

  • групират и закотвят ацетилхолиновите рецептори и допълнителни мускулни протеини, които са критично важни за предаването на нервния импулс;
  • подобряват транскрипцията на гени, кодиращи синаптичните протеини;
  • стимулират производството на ретроградни сигнали, които влияят върху пресинаптичната част на синапса.

При проучвания върху плъхове, е установено, че само извънклетъчната зона на молекулата е целта на антителата срещу мускулно специфична киназа (MuSK антитела) при позитивните за MuSK пациенти с миастения (3).

Демографските характеристики на MuSK позитивната миастения се различават от тези при „класическата“ миастения (позитивна за антитела срещу ацетилхолин рецептора). При „класическата“ кривата възраст/заболяемост е бимодална с пик в началото на 20-те години (предимно у жени) и втори пик през 60-те и 70-те години (предимно у мъже) (4). За разлика от това, миастенията, позитивна за MuSK-антитела има тенденция да се засягат предимо жени през 30-те години от живота (5).

Съществуват и други характеристики на миастения гравис, в зависимост от образуваните автоантитела.

Литература

  1. Burden SJ, Yumoto N, Zhang W. The role of MuSK in synapse formation and neuromuscular disease. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013 May 1;5(5):a009167.
  2. Strochlic L, Cartaud A, Cartaud J. The synaptic muscle-specific kinase (MuSK) complex: new partners, new functions. Bioessays. (2005) 27:1129–35.
  3. McConville J, Farrugia ME, Beeson D, Kishore U, Metcalfe R, Newsom-Davis J, et al. Detection and characterization of MuSK antibodies in seronegative myasthenia gravis. Ann Neurol. (2004) 55:580–4.
  4. Mantegazza R, Baggi F, Antozzi C, Confalonieri P, Morandi L, Bernasconi P, et al. Myasthenia gravis (MG): epidemiological data and prognostic factors. Ann N Y Acad Sci. (2003) 998:413–23.
  5. Niks EH, Kuks JB, Verschuuren JJ. Epidemiology of myasthenia gravis with anti-muscle specific kinase antibodies in the Netherlands. J Neurol Neurosurg Psychiatry. (2007) 78:417–8.
Следваща статия: Невротрансмитер
Сподели: