Законодателството в България дава възможност за целеви помощи за хората с увреждания чрез Агенцията за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Тук можеш да се запознаеш с това как се прави индивидуална оценка на потребностите.

Какво може да се ползва чрез Агенция за социално подпомагане?

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика, свързана с упражняване правата на хората с увреждания, като насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, създава условия за социалното им приобщаване, способства за зачитане на вътрешното им присъщо човешко достойнство и предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да компенсира разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане:

  • Право на месечна финансова подкрепа;
  • Право на целеви помощи;
  • Право на безплатна годишна електронна винетка.

Какво включва правото на целеви помощи?

Хората с увреждания имат право на целева помощ за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Хората с трайни увреждания имат право на целева помощ за наем на общинско жилище, ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания и договорът за наем е сключен с тях, както и ако са поставени под пълно запрещение и договорите за наем са сключени с техните законни представители.

С размерите на целевата помощ за съответната година можеш да се запознаеш на страницата на Агенцията.

Какво включва правото на безплатна годишна електронна винетка?

Правото на освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни увреждания при ползване на платената пътна мрежа е регламентирано в чл. 10в от Закона за пътищата, което води до намаляване на финансовата тежест и ограниченията в мобилността и разширява възможностите за интеграция и социално включване в живота на общността.

С Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от заплащане на винетна такса при ползване на платената пътна мрежа се определят условията и реда, на които лицата с трайни увреждания трябва да отговарят, за да се възползват от това си право.

Правото се осигурява от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация.

Следваща статия: Термини
Сподели: