Трудовото законодателство в България предлага мерки за защита от дискриминация на работното място. Не можеш да бъдеш уволнен/а поради заболяването и имаш защита и по други дискриминационни признаци.

Кой закон урежда това?

Законът за защита от дискриминация предвижда комплекс от задължения за работодателя, свързани със създаването на недискриминационна среда за упражняване на правото на труд.

Кои са мерките за превенция на дискриминацията на работното място?

Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място. Мерките, които се предвиждат в това отношение включват:

  • осигуряване на еднакви условия на труд;
  • равно възнаграждение за еднакъв и равностоен труд;
  • равни възможности за професионално обучение и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация,
  • прилагане на еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания.

Изпълнението на всяко едно от тези конкретни задължения е предпоставка за предотвратяването на всички форми на дискриминация на работното място.

Какви други задължения има работодателят, за да изпълни изискванията на закона?

Работодателят е задължен:

  • да предприеме и редица действия – да пригоди работното място към нуждите на работник или служител с увреждания, освен когато това е прекалено обременително като организация и разходи;  
  • да постави на достъпно място в предприятието текста на закона, както и всички разпоредби на вътрешните правила и клаузите от колективния трудов договор, отнасящи се до защитата от дискриминация и др.

Социалният диалог (провеждането на консултациите с представителите на работниците и служителите) е способ за пълноценното изпълнение на работодателските задължения както по Кодекса на труда, така и по Закона за защита от дискриминация. Допълнителните мерки могат да включват и провеждане на обучения сред персонала, периодични анкети сред служителите и извършване на оценка на психологическия климат и на нагласите в колектива по конкретни въпроси и др.

Какво трябва да се направи, ако има сигнал за дискриминация?

Законът въвежда задължение за работодателя да се намеси активно, ако е налице дискриминация сред колектива. Ако не го направи, той рискува да бъде обвинен в неизпълнение на своите задължения за създаване на недискриминационна работна среда и предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.

Работодателят е задължен да разгледа всеки сигнал за нарушение на анти-дискриминационното законодателство и да извърши преценка, дали действително описаната ситуация разкрива белезите на дискриминационен акт.

Ако сигналът действително съдържа данни за извършен дискриминационен акт, работодателят трябва да установи фактическата ситуация – напр. да се изискат обяснения по случая от обвиненото в дискриминация лице и други членове на колектива. Този извод следва пряко от разпоредбата на чл. 17 от Закона за защита от дискриминация, според която работодателят е задължен да наложи дисциплинарна отговорност на работника или служителя, който упражнява или е упражнил тормоз.

Ако се потвърди верността на оплакването (сигнала), работодателят е длъжен да предприеме мерки за прекратяване на тормоза и за налагане на дисциплинарна отговорност на виновния служител. На това правило следва да се обърне специално внимание, доколкото трудовото законодателство не предвижда задължително налагане на дисциплинарно наказание, когато се установи нарушение на трудовата дисциплина. По принцип работодателят може да прецени, че нарушението е маловажно и за провинилия се служител да не настъпят никакви негативни последици.

Запознай се с всичките си права за защита от дискриминация, съгласно правото на Европейския съюз.

Следваща статия: Данъчни облекчения
Сподели: