Какви лечения са достъпни за пациенти с миастения?

След поставяне на диагнозата и след решение на специализираната комисия, имаш право да получаваш лекарства за домашно лечение, заплащани напълно или частично от националната здравноосигурителна каса (НЗОК), включени в приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), който е публикуван на сайта на НЗОК.

За да може дадено лекарство да бъде заплащано от НЗОК е необходимо:

 1. Болестта, за чието лечение е предназначено лекарството да е включена в Наредба 38 на МЗ – кодът на миастенията фигурира в тази наредба.
 2. В кратката характеристика на лекарството като показание трябва да фигурира конкретното заболяване. В противен случай назначаването на лекарството се определя като „off label“, т.е. назначаване „извън индикация“ и не може да бъде заплащано от НЗОК.
 3. Лекарството да е предназначено за домашно лечение.

Съществува голямо разнообразие от медикаменти за лечение на миастения. Изборът на лечение се основава на:

 • Тежестта на симптомите;
 • Възраст;
 • Пол;
 • Ниво на физическа активност;
 • Други заболявания;
 • Странични ефекти на лекарствата.

Често първото лечение е с Калимин, който подобрява нервно мускулното предаване. Пациентите често се чувстват по-силни и техните симптоми са значително подобрени. Въпреки това, ефектът от лекарството е с трайност само за период от 2 до 6 часа.

Издава се Рецептурна книжка и чрез нея всеки месец се изписва лекарството с ATC код N07AA02 Pyridostigmine (търговско име Kalymin 60N) – заплаща се изцяло от НЗОК (100% реимбурсация). Начинът на изписване е определен от НЗОК като лекарство от група II, което означава, че лекарството се издава на рецептурна бланка от специалист.

Как мога да получавам лекарствата си, заплащани от НЗОК?

За да получаваш лекарства, заплащани от НЗОК трябва здравноосигурителните ти права да не са прекъснати. Можеш да направиш справка на интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg и на сайта на Националната агенция за приходите - www.nap.bg, както и в офисите на НАП в страната.

Трябва да имаш рецептурна книжка на хронично болния. Тя се издава на здравноосигурени лица, определени като хронично болни със заболявания от “Списък на заболяванията, за които се издава рецептурна книжка на хронично болния” (Приложение № 5 на НРД 2018). Тя може да бъде закупена от книжарница за медицинска документация, каквито има в много от диагностично-консултативните центрове.

Книжката се издава и попълва от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или негов заместник (за срока на заместване), при който сме осъществили постоянен или временен избор. В нея личният лекар нанася съответния МКБ-код на заболяването, след което книжката трябва да бъде заверена в районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Заверената от РЗОК рецептурна книжка се представя отново на специалиста при предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Всеки месец лекарят, наблюдаващ хроничното заболяване, изписва нужните лекарства на рецепта-бланка на НЗОК и ги вписва в рецептурната книжка.

С рецептурната книжка и рецептата получаваш лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. 

Покриват ли се от НЗОК разходите за интравенозен имуноглобулин?

В целия свят лечението с кръвни продукти е скъпа процедура и лечението с интравенозен човешки имуноглобулин не прави изключение. Освен това, тази терапия е запазена за тежките случаи и има временен ефект, т.е. не може да се използва като поддържаща терапия. Продуктът, който е включен в Позитивния лекарствен списък на България е IMMUNOVENIN-INTACT 5% IgG и се реимбурсира от НЗОК като заместителна терапия при възрастни, деца и юноши (на възраст 0-18 години) при: първични имунодефицитни синдроми с нарушено производство на антитела.

Показанието миастения гравис не е включено, защото производителят не е посочил това заболяване в индикациите за приложение на продукта. Съгласно българското законодателство със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарствени продукти, които се прилагат „извън индикация“.

Като основна терапевтична процедура с код *99.29, приложението на интравенозен човешки имуноглобулин се заплаща по следните клинични пътеки:  

 • №66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
 • №66.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години
 • №66.2 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

Следователно, имуноглобулините са включени като метод за лечение в клинични пътеки за миастенни кризи, когато пациентите са интубирани и на механична вентилация, но за останалите случаи липсва реимбурсация и пациентът трябва да поеме себестойността на терапията, което често е непосилно.

Заплаща ли се плазмаферезата от НЗОК? 

Терапевтичната процедура плазмафереза е залегнала в лечебнодиагностичния алгоритъм на различни клинични пътеки (КП) със съответните показания за нейното провеждане. НЗОК заплаща за лечебна плазмафереза, само ако е включена в лечебнодиагностичния алгоритъм на съответната КП. 

Лечебната плазмафереза има код 99.71 и се заплаща от НЗОК, когато е в рамките на следните клинични пътеки:  

 • КП №54 “Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)”; 
 • КП №55 “Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация”;  
 • КП №86 “Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания при лица над 18 години”;  
 • КП №244 “Хеморагични диатези. Анемии”;  
 • КП №243 “Лимфоми”;  
 • КП №242 “Левкемии”. 

Клиничните пътеки за миастения гравис са:

 • КП № 66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
 • КП № 64 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми.

Те не включват  възможност за терапевтична процедура с код 99.71, т.е. плазмаферезата не се покрива от НЗОК.

Следваща статия: Диспансеризация
Сподели: