В публикувано през месец юни 2023 година в Journal of Clinical Neuroscience австралийско проучване се установява, че световъртежът е често срещан при пациенти с миастения гравис (myasthenia gravis, MG).

Класическите симптоми при MG са двойно виждане и птоза, проблеми с равновесието и умора.

Прочети повече за симптомите при MG.

Какви са основните резултати от проучването?

В проучването, което е обхванало 101 участници с MG, на възраст от 18 до 90 години е осъществена онлайн анкета със смесени методи.

Установява се, че уврежданията на слуха и световъртежът също могат да бъдат често срещани симптоми, свързани с болестта. Изследователите правят заключение, че често пациентите не са добре осведомени за това, че тези симптоми могат да се дължат на MG. В проучването като недобра  е оценена и осведомеността на медицинските специалисти за наличието на тези симптоми при MG.

По мнение на авторите на проучването „се препоръчват по-нататъшни проучвания, изследващи знанията на клиницистите за миастения гравис“, а също така и  „обучение на хората, живеещи с болестта относно свързаните симптоми и как да получат подходящ достъп до грижи.“

Какви са евентуалните практически ползи от направените в проучването заключения?

Това проучване отново потвърждава ролята на мултидиспциплинарния подход при здравната грижа за пациенти с MG. Разпознаването на намалението на слуха и световъртежа като чести симптоми при MG предполага включване в лечебния план на: