Изследователски екип от Университетите по класическа и китайска медицина в Пекин са направили обзор на литературата за търсене на доказателства за ролята на физическите упражнения при лечението на миастения гравис (Myasthenia gravis, MG).

Какво представлява обзор на литературата?

Литературният обзор е изследователски метод и представлява цялостен анализ на наличната литература, изследвания и научни публикации, които имат отношение към определена тема или изследователски въпрос. Той е от решаващо значение за обосноваване на изследването в съществуващата научна литература, за разбиране на пропуските в изследванията и знанията за предлагане на области за по-нататъшно проучване.

Как е направено проучването?

По ключови думи са извлечени общо 5725 публикации, от които 24 са включени в проучването. Публикациите са от 16 различни държави/региони и обхващат 456 пациенти с MG. Включените в проучването публикации изследват различни видове упражнения, използвани в комплексното лечение на MG. Авторите ги категоризират в четири групи: аеробни упражнения, упражнения срещу съпротивление, тренировки за баланс и тренировки за разтягане:

В проучваните статии, честотата на тренировките е била от три пъти на ден до един или два пъти седмично, а продължителността варира от пет дни до четири години. В повечето от публикациите е използван комбиниран подход с прилагане на различен тип тренировки. Пациентите обикновено са били подложени на задълбочена оценка от лекари или физиотерапевти и са започнали да упражненията с относително ниска интензивност, продължителност и честота, за да се гарантира безопасността. С течение на времето пациентите могат постепенно да увеличат интензивността на своите упражнения, след като свикнат с натоварването и придобият по-добро разбиране за мускулната си сила.

Трябва да се отбележи и това, че освен физическите упражнения в различните публикации са използвани и други терапевтични методи – медикаменти, респираторна физиотерапия, белодробна рехабилитация, управление на храненето, говорна и езикова терапия, психологически интервенции, креатинова добавка, релаксация, корекция на позата и тимектомия.  

Какви са заключенията от проучването?

Всички публикации, включени в анализа, съобщават за положителни резултати в полза на ефикасността и безопасността на терапиите с упражнения при MG. Като измерители за ефективността на тренировките са използвани шестминутен тест за ходене, тестове за оценка на мускулната сила, оценка на качество на живот по 15 степенна скала, форсиран витален капацитет, количествена MG скала и др. Единадесет от публикациите изрично съобщават за липса на нежелани реакции, свързани с упражненията. Нежелани събития са докладвани в две проучвания. В рандомизираното проучване, проведено от Birnbaum и сътр. е съобщено, че 16 пациенти в групата с упражнения и 14 в контролната група са имали нежелани реакции, включително мускулно-скелетни симптоми, влошаване на MG, респираторни симптоми и др. Двама пациенти от контролната група са хоспитализирани поради влошаване на MG, но не е имало тежки нежелани реакции или хоспитализация  в групата с упражнения. В проучването на Rahbek и сътр. се съобщава, че и пациентите в групата за тренировки срещу съпротивление и групата за аеробни тренировки са имали нежелани реакции, свързани с упражненията, включително булбарни симптоми и повишена умора, но без промяна в резултатите за качество на живот.

Какви са изводите на авторите на проучването?

Според авторите „Този преглед предлага кратко резюме на констатациите от извлечените проучвания, заедно с препоръки за бъдещи изследователски насоки в лечението с упражнения за MG. Тази информация ще помогне на здравните специалисти и изследователската общност при коригирането или разработването на нови изследвания и практики.“

Резултатите от проучването са публикувани в списание Complementary Therapies in Medicine на издателство Elsevier.