Миастения гравис обичайно засяга хора във възрастта над 18 години, но се описва и детска форма на болестта, позната като ювенилна миастения.

Предвид рядкостта на ювенилната миастения, епидемиологичните проучвания по отношение на нея са ограничени и за да се хвърли допълнителна светлина върху въпроса, екип от китайски учени прави ретроспективен анализ на пациенти с тази форма на болестта, прегледани в болница в Китай за периода януари 1990 г. до май 2021 г.

Резултатите от това проучване (1) са публикувани през месец юни 2023 г. в научното списание Педиатрична неврология (2).

Какъв е обемът на проучването?

Данните обхващат 859 пациенти с начало на заболяването под 14-годишна възраст, от двата пола (377 са момчета и 482 са момичета). Средната възраст при появата на симптомите на болестта е 4 години. Случаите са проследени за период средно 11,7 години.

С начало на болестта в пубертета са 148 от пациентите, а с начало на болестта в предпубертетна възраст са 711 от пациентите.

Какви резултати са получени?

Изведени са три групи резултати, които очертават особеностите на миастения гравис в детска възраст.

Тежест на болестта

Авторите установяват, че пациентите, при които болестта се развила в пубертетна възраст са имали:

Тези резултати показват, че миастенията с начало в по-ранна детска възраст е с относително по-доброкачествено протичане.

Отговор към лечението

Всички пациенти първоначално са лекувани с инхибитори на ацетилхолинестеразата, 657 с кортикостероид и 196 с имуносупресори.

Авторите подчертават, че 226 от пациентите не са отговорили на лечението с кортикостероид и на базата на направен мултивариантен анализ се определят прогностични фактори за резистентност към кортикостероидната терапия:

Обратно, извършването на тимектомия преди започване на лечението с кортикостероид е свързано с по-нисък риск от резистентност към лечението.

Стабилна ремисия

При проследяването на пациентите е установено, че 121 от 840 пациенти (14.4%) с очна миастения са развили генерализирана миастения след средно 10,0 години от началото на симптомите. Но 186 пациенти (21,7%) са постигнали пълна стабилна ремисия.

На базата на мултивариантен анализ, като лоши прогностични фактори (риск от генерализация) се определят по-голяма възраст при началото на болестта и наличието на хиперплазия на тимуса.

Благоприятните фактори (развитие на стабилна клинична ремисия) са:

Повече информация за изследването на антитела при миастения тук.

Какъв е основният извод от проучването?

Според авторите на публикацията пациентите с ювенилна миастения имат по-леки клинични симптоми и по-добра прогноза, особено тези, при които болестта се е развила в по-ранна възраст, има по-кратка продължителност и са отрицателни AChR антитела.

В допълнение, ранното включване на кортикостероид или имуносупресор показва ефективност и безопасност за пациентите с ювенилна миастения.

Литература

  1. Bi Z, Ge H, Zhang Q, Gao H, Yang M, Zhan J, Lin J, Gui M, Li Y, Ji S, Cao Y, Bu B. Clinical Features, Treatment, and Prognostic Factors of Childhood-Onset Myasthenia Gravis in a Large Chinese Cohort. Pediatr Neurol. 2023 Jun 16; 146: 31-39.
  2. Списание Педиатрична неврология