Какво е В-клетка?

Клетките и органите, които осъществяват имунитета, се обединяват под името имунна система.

Имунната система защитава организма от микроорганизми, токсини, чужди за него молекули, както и от вътрешни фактори, напр. при развитие на злокачествен процес. Но в определени случаи, имунната система става свръхактивна и започва да образува антитела или други фактори, които увреждат собствените тъкани, напр. може да се развие автоимунно заболяване или автовъзпалителна болест.

Миастения гравис се отнася към автоимунните заболявания и в организма се образуват антитела, които пречат на нормалното предаване на нервния импулс от нервите към мускулите. 

Защо се разработват инхибитори на В-клетките?

Една от стратегиите за повлияване на имунната система е разработването на молекули, които са насочени към лимфоцитите. Основните клетки на имунната система са лимфоцитите, те два типа - Т-клетки и В-клетки и работят съвместно за изграждането на придобития имунитет. В- и Т-клетките, за разлика от фагоцитите и естествените клетки убийци не могат да разпознават патогените по общите свойства на цялостната им повърхност. Всеки В- или Т-лимфоцит разпознава само една молекула, но го прави както трябва – с висока специфичност.

Под влияние на Т-клетки помощници, В-клетките се диференцират в В-клетки на паметта, плазмобласти и плазматични клетки и това се случва в тимусните зародишни центрове.

Една от основните функции на плазмобластите и плазматичните клетки е тази за секретиране на антитела, включително патогенни антитела.

Следователно, ако точно определени В-клетки бъдат потиснати, това може да помогне за овладяване на патологичния процес при миастения гравис, т.е. да има лечебно действие.  Плазматичните клетки се класифицират според молекулите, експресирани на тяхната повърхност, и това диференциране е позволило да бъдат разработени нови терапевтични средства, които са насочени спрямо определена молукула на В-клетъчната повърхност и целят да изчерпят точно определени В-клетки в организма. Това е групата на лекарствата, действащи селективно срещу В-клетките. Те имат приложение при ревматологични заболявания, злокачествени заболявания на кръвта и дори други автоимунни неврологични заболявания като множествена склероза. През последните години, те се проучват и като нови ключови терапии при миастения гравис.

Кои са лекарствата, работещи като В-клетъчни инхибитори?

В тази група се отнасят:

  • Изчерпващи C20 положителните В-клетки, напр. Окрелизумаб, Обинутузумаб, Ублитуксимаб и Велтузумаб,част от които се използват успешно в лечението на множествена склероза, но за съжаление не са показали добра ефективност при миастения гравис.
  • Ритуксимаб (Rituximab);
  • Инебилизумаб (Inebilizumab), който е във фаза III клинично проучване за генерализирана миастения с положителни антитела (серопозитивна миастения). Проучването е планирано да завърши чрез октомври 2024 г. (1)
  • Искалимаб (Iscalimab), който е със завършена през 2021 г. фаза II клинично проучване, но ефективността при генерализирана миастения не е доказана (2).
  • Мезагитамаб (Mezagitamab) е молекула със завършена фаза II клинично проучване и първоначалните резултати са обнадеждаващи. Ще са необходими поне още 4 години за да бъде проучена ефективността на тази молекула в следващите етапи на клинични изпитвания (3).

Литература

  1. A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Placebo-Controlled Phase 3 Study With Open-Label Period to Evaluate the Efficacy and Safety of Inebilizumab in Adults With Myasthenia Gravis. Достъпно на: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/nct04524273
  2. A Multi-Centre, Randomized, Double- Blind, Placebo-Controlled, Parallel Group Study to Preliminarily Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Efficacy of CFZ533 in Patients With Moderate to Severe Myasthenia Gravis. Достъпно на: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/nct02565576  
  3. Scheibe F., Ostendorf L., Prüss H., Radbruch H., Aschman T., Hoffmann S., Blau I.W., Meisel C., Alexander T., Meisel A. Daratumumab for Treatment-Refractory Antibody-Mediated Diseases in Neurology. Eur. J. Neurol. 2022;29:1847–1854.
Следваща статия: Ритуксимаб
Сподели: