В свое съобщение от 7 март 2023 година, Немското дружество по неврология представи ново ръководство за диагностика и лечение на миастения и миастенични синдроми.

Какво е новото?

Целта на терапията при миастения гравис (MG) е възможно най-добрият контрол на заболяването при възстановяване на качеството на живот на пациента.

Според новото ръководство, контролът на болестта може да бъде разделен на четири етапа:

  1. Пълен контрол на болестта без активност на болестта, без остатъчни симптоми, липса на активност на болестта;
  2. Пълен контрол на болестта без откриваема активност на заболяването, но с минимални остатъчни симптоми със стабилност (непълна ремисия);
  3. Непълен контрол на болестта с активност: нестабилност, влошаване, колебания с остатъчни симптоми и непрекъснати нови или новоразвиващи се симптоми, +/- колебания, +/- кризи;
  4. Липса на контрол на болестта с висока активност на заболяването (включително "рефрактерна на терапия" миастения гравис (MG)): продължителни симптоми със или без кризи или подобно на криза влошаване, резистентност към терапията.

Запознай се с информацията, подготвена от MG Hive за:

Новото ръководство определя две форми на протичане на миастения гравис

Оценката на хода на болестта става все по-важна за терапията. В допълнение към класификацията на Американската фондация за миастения гравис (MGFA), тази оценка се основава на (текущата) тежест. Формите по протичане на MG са:

Последното включва и термина „рефрактерна на терапия генерализирана MG“. Активността на заболяването се определя въз основа на тежестта на клиничните симптоми, тяхната продължителност и тенденция към регресия, както и клиничните остатъци и наличието или броя на критичните влошавания/кризи.

Запознай се с информацията, подготвена от MG Hive за:

В ръковоството се поставя акцент върху новите медикаменти

Лечението на болестта все повече се обвързва с изследването на антитела: антитела срещу ацетилхолинов рецептор (AChR), срещу мускулно-специфична киназа (MuSK) или липопротеин-свързан протеин (LRP) 4-положителен. Възможни са и серонегативни случаи (случаи, при които не се установяват антитела).  

Хуманизираното моноклонално антитяло екулизумаб е първият инхибитор на C5 фракцията на комплемента и е въведено в терапията на MG през 2017 г. В проучвания е доказана ефективност при неотговаряща на лечение генерализирана миастения гравис с положителни AChR антитела.

Запознай се с информацията, подготвена от MG Hive за:

 

Целият текст на ръководството (на немски език) може да бъде свален от тук.