Каква е ролята на имуноглабулините при автоимунните болести?

Имуноглобулините (IgG) имат много важно значение за имунната систева на организма. Те са известни още като антитела и са гликопротеинови молекули, произведени от белите кръвни клетки (левкоцити). Имуноглобулините основна роля в имунния отговор, тъй като разпознават и се свързват с определени дразнители, подпомагайки тяхното унищожаване. Но когато имунната система сгреши собствените тъкани започват да се разпознават като чужди и се срещу тях се образуват антитела (имуноглобулини). Имуноглобулините са от различни класове, които се бележат с латински букви, напр. IgA, IgE, IgG  и т.н.

IgG може да бъде унищожен в лизозомите (клетъчи органели) на ендотелните клетки (клетките тапициращи стената на кръвоносните съдове), но може и да претърпи процес на рециклиране. Това означава, че се свързва с рецептор, преминава през ендозомите (друг вид клетъчна органела) на ендотелните клетки и попада в кръвната циркулация. 

От какъв имуноглобулинов клас са антителата при миастения?

При миастения гравис се образуват автоантитела от клас IgG, които наричаме патогенни антитела, защото възрепятстват процеса на нормално предаване на нервния импулс в нервно-мускулния синапс. Следавотелно ако бъде намерен начин да се намали количеството на автоантителата, това ще доведе до подобряване на работата на нервно-мускулния синапс.

Какво означава FC рецептор?

Както вече беше споменато имуноглобулин G (IgG) се рециклира в органели (познати като ендозоми) в цитоплазмата на ендотелните и кръвните клетки (напр. моноцити), но за да се случи това е необходимо имуноглобулинът да се свърже с рецептор. Рецепторът (FcRn) принадлежи към суперсемейството на гама-рецеторите. Когато IgG се свърже към FcRn, имуноглобулинът е защитен от разграждане в лизозомите. След това IgG отново се освобождава за да се върне в кръвния поток (фигура 1).  

Ако към Fc рецептора се закачи друга молекула, тогава този процес на защита и връщане в кръвообръщението на имуноглобулин G се нарушава, имуноглобулинът се разрушава в лизозомите на клетката и не може да постъпи във високи нива в кръвната циркулация. Следователно, чрез инхибиторите на Fc рецептора, патогенните IgG ще се елиминират и няма да могат да блокират нервно-мускулния синапс (фигура 1). 

Фигура 1. Роля на Fc рецептора (модифицирана по Sánchez-Tejerina D, Sotoca J, Llaurado A, López-Diego V, Juntas-Morales R, Salvado M. New Targeted Agents in Myasthenia Gravis and Future Therapeutic Strategies. J Clin Med. 2022 Oct 28;11(21):6394).
FcRn инхибиторите благоприятстват активирането на лизозомните пътища и потискат ендозомното рециклиране на IgG. Така се постига драстично намаляване на нивата на патогенни IgG в кръвта.

Роля на Fc рецептора

Кои са лекарствата от групата на инхибиторите на Fc рецептора?

Заради това, че инхибиторите на Fc рецептора успяват да се свържат с него и да го блокират, те успяват да отстранят патогенните антитела и да подобрят предаването на импулса в нервно-мускулния синапс при миастения гравис. 

Действието, което имат инхибиторите на Fc рецептора прилича на това на плазмаферезата, но тези нови лекарства се понасят много по-добре и водят до по-малко усложнения в сравнение с плазмаферезата. 

Към тази група лекарства се отнасят:

  • Ефгартигимод (Efgartigimod) е човешко моноклонално антитяло, насочено срещу Fc рецептора за IgG1. Има одобрение от Европейската агенция по лекарствата (EMA) за лечение на генерализирана миастения с антитела срещу ацетилхолиновия рецептор.

Повече информация за ефартигимод

  • Розаноликсизумаб (Rozanolixizumab) е човешко моноклонално антитяло, насочено срещу Fc рецептора за IgG4. Очаква се одобрение от EMA за лечение на генерализирана миастения у възрастни с наличие на антитела срещу мускулно специфична киназа и също така при случаи с антитела срещу ацетилхолиновия рецептор.

Повече информация за розаноликсизумаб.

  • Нипокалимб (Nipocalimab) е подобен на ефгартигимод и се свързва с Fc рецептора за IgG1. Към средата на 2023 година е във фаза III клинично проучване (1), което се очаква да завърши през 2026 година.
  • Батоклимаб (Batoclimab) е инхибитор на Fc рецептора, който към средата на 2023 година се проучва за лечение на генерализирана миастения (2). Проучването е във фаза III и е планирано да завърши през месец април 2025 година. 
  • Ориланолимаб (Orilanolimab) е все още в по-ранните фази на клинично проучване и ще изминат повече години, докато се докаже неговата ефективност и безопасност при миастения гравис.

Литература

  1. A Study of Nipocalimab Administered to Adults with Generalized Myasthenia Gravis. Достъпно на: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/nct04951622   
  2. Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of Batoclimab as Induction and Maintenance Therapy in Adult Participants with Generalized Myasthenia Gravis. Достъпно на: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/nct05403541
Следваща статия: Ефгартигимод алфа
Сподели: