Какво е комплeмент?

Системата на комплемента включва повече от 30 протеина, които работят в каскаден режим, всеки един задейства следващия, а следващият задейства друг и т.н. Тези протеини или убиват микробите директно, или ги "маркират", или указват тяхното местоположение, така че другите клетки да ги унищожат. Те участват, също така, в „почистването“ на имунните комплекси.

Коплементът има роля както в придобития, така и във вродения имунен отговор. Той би могъл също да се активира по време на реакции срещу несъвместими кръвопреливания и по време на увреждащи имунни отговори, които съпътстват автоимунните заболявания.

Каква е ролята на комплемента при миастения гравис?

Активирането на комплемента е един от най-значимите механизми за развитието на генерализирана миастения с антитела срещу ацетилхолиновия рецептор. Една важна информация за антителата при миастения е следната:

Поради това молекулите, които инхибират комплемента теоретично не се очаква да имат ефект при генерализирана миастения с антитела срещу мескулно-специфична киназа (MuSK-MG).

Кои са инхибиторите на комплемента?

Екулизумаб (търговско име Soliris) е моноклонално антитяло, което инхибира разцепването на фракцията C5 на комплемента до неговите крайни активни компоненти, C5a и C5b. Това е първият инхибитор на комплемента, който е одобрен от Eвропейската агенция по лекарствата (EMA) за лечение на генерализирана миастения у възрастни и деца над 6 години.   

Равулизумаб (търговско име Ultomiris) има същия механизъм на действие като екулизумаб, т.е. той се свързва с C5, като по този начин предотвратява генерирането на продуктите за активиране на комплемента C5a и C5b. Понастоящем това лекарство е одобрено за лечение на атипичен хемолитичен уремичен синдром и пароксизмална нощна хемоглобинурия. През март 2023 г. Ultomiris е одобрен от EMA като допълнение към стандартната терапия за лечение на възрастни пациенти с генерализирана миастения, които са с положителни антитела срещу ацетилхолиновия рецептор. 

Зилукоплан (Zilucoplan) има подобен механизъм на действие, предотвратява разцепването на C5 до компонентите C5a и C5b и блокира свързването на C5b към C6). В сравнение с екулизумаб, предимството е възможност за самостоятелно прилагано подкожно. Това лекарство е преминало фазите на клинично изпитване и е получило от EMA обозначение като като лекарство сирак за лечение на миастения гравис на 18 юли 2022 г. Това означава, че EMA ще осигури научна и регулаторна подкрепа, за да се придвижи проучването на лекарството до етапа, в който може да кандидатства за разрешение за употреба.

Определянето като лекарство сирак не означава, че лекарството е налично или разрешено за употреба. Всички лекарства, включително определените като лекарства сираци, трябва получат одобрение, преди да могат да бъдат пуснати на пазара и предоставени на пациентите в ЕС. По време на разработването на лекарството, лекарите могат да включат пациенти в клинични изпитвания, изследващи лекарството.
Следваща статия: Екулизумаб
Сподели: