Как работи зилукоплан?

Активното вещество в зилукоплан, е моноклонално антитяло (вид белтък), разработен с цел да се свързва с белтък на комплемента, който е част от защитната система на организма, наречена „система на комплемента“. Установено е, че при пациентите с миастения гравис (MG), белтъците на комплемента са свръхактивни и увреждат собствените тъкани. Зилукоплан предотвратява разцепването на C5 фракцията на комплемента до компонентите C5a и C5b и блокира свързването на C5b към C6. Така се потиска каскадното активиране на комплемента и се овладява силата на автоимунната реакция.

Доказана ли е ефективността на зилукоплан?

Клиничните проучвания са потвърдили, че лечението със зилукоплан показва бързо и клинично значимо подобрение в специфичните за MG резултати за ефикасност, има благоприятен профил на безопасност и се понася добре, без сериозни странични ефекти. 
Проучването RAISE, което е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване фаза 3, е проведено в 75 места в Европа, Япония и Северна Америка. Включени са пациенти (на възраст 18-74 години) с генерализирана миастения грависq позитивна за антитела срещу ацетилхолиновия рецептор.

Проучването със зилукоплан е постигнало своята първична крайна точка  - средно подобрение от 2,12 пункта в резултата от докладвани от пациента данни за въздействието на симптомите върху ежедневието (MG-ADL) на седмица 12 от началото на лечението. Този резултат е статически значим в сравнение с плацебо. Значителното подобрение на MG-ADL се наблюдава още от седмица 1.

При какви случаи се прилага зилукоплан?

Лекарството се прилага при възрастни с генерализирана форма на миастения и положителни антитела срещу ацетилхолиновия рецептор, при които останалите методи на лечение не са дали резултат, т.нар. рефрактерна миастения гравис.

Как се прилага зилукоплан?

Лекарството се прилага само при лица на възраст над 18 години като за разлика от екулизумаб може да бъде прилаган подкожно. Схемата на приложение се определя от медицинския специалист.

Какви са страничните реакции от приложението на зилукоплан?

Най-честите нежелани реакции са реакции на мястото на инжектиране и инфекции на горните дихателни пътища. Лекарството трябва да се предписва от лекари с опит в лечението на пациенти с невромускулни нарушения.

Новини във връзка с зилукоплан

Европейската комисия по лекарствата препоръчва издаване на разрешение за употреба на зилукоплан.

Сподели: