неврони

Как е организирана нервната тъкан?

Нервната тъкан, както в централната нервна система (ЦНС), така и в периферната нервна система (ПНС) съдържа два основни типа клетки: неврони и глиални клетки.

Как са устроени невроните?

Невроните са клетки и следователно имат клетъчно тяло (сома), но имат и израстъци. Израстъците са два вида: множество къси израстъци, които се наричат дендрити и един дълъг израстък, наречен аксон.

Дендрити

Дендритите изглеждат като клони на дърво, излизащи от тялото на неврона. Един неврон може да има много дендрити, които получават хиляди входящи сигнали. Входящите сигнали могат да са възбудни, което означава, че могат породят електрически импулс в неврона или задържащи (инхибиторни), което означава, че могат да попречат на генерирането на електрически импулс в неврона. Невронът контактува с аксоните на други нервни клетки и получава от тях информация. Чрез многото разклонени дендрити невронът увеличава контактната си площ. Клетъчната мембрана и на клетъчното тяло, и на дендритите е електровъзбудима. Дали невронът ще генерира импулс, зависи от сумирането на всички възбудни и задържащи сигнали, които получава. Ако в неврона се породи нервен импулс или акционен потенциал (потенциал на действие), той се предава по протежението на аксона.

Аксон

Аксонът е израстък, чиято дължина зависи от разстоянието до мишената където трябва да бъде предадена информацията. Той започва от специализирана зона на клетъчното тяло, наречена аксонално хълмче. Дендритите често изтъняват в краищата си и са покрити с шипове, докато аксонът най-често има еднакъв диаметър по цялото си протежение и не е покрит с шипове. Аксоните са обвити от специален изолиращ материал, наречен миелин, който им помага да провеждат бързо нервните импулси. В края си, аксоните се разклоняват и образуват издутини, наречени аксонални окончания (или нервни окончания), чрез които се осъществява връзка с клетките, до които аксонът пренася информацията. Аксоните са много различни по своите размери и форма, тъй като нервната система е сложна и изпълнява много задачи. Например, аксоните на двигателните неврони, някои от които се простират от гръбначния мозък чак до пръстите на краката, могат да са дълги цял метър.

Каква е разликата между сиво и бяло мозъчно вещество?

В нервната тъкан има зони, които съдържат предимно клетъчни тела и зони, които до голяма степен са съставени само от аксони. Тези две зони в структурата на нервната система често се наричат сиво мозъчно вещество (зони с много клетъчни тела и дендрити) или бяло мозъчно вещество (зони с много аксони).

Какви видове неврони има?

Сетивни неврони

Сетивните неврони получават информация за това какво се случва във вътрешността на тялото или във външната среда и доставят тази информация до ЦНС, за да бъде обработена.

Например, ако се докосне огън с пръсти, сетивните неврони, които завършват в краищата на пръстите, ще предадат на ЦНС, че огънят е много горещ.

Двигателни неврони

Двигателните неврони получават информация от други неврони и предават команди на мускулите, органите и жлезите.

Ако се докосне огъня, двигателните неврони, инервиращи мускулите на пръстите, ще накарат ръката да се отдръпне.

Междинни неврони (интерневрони)

Междинните неврони се наричат още интерневрони и могат да бъдат открити единствено в ЦНС. Те свързват други неврони помежду им. Интерневроните получават информация от сетивни или от други междинни неврони и я предават на двигателни или на междинни неврони.

Как работят невроните?

Всеки отделен неврон не работи самостоятелно, за да се случи нещо в организма. Всичко зависи от работата в екип на много неврони. Свързвайки се чрез своите дендрити, невроните образуват невронни мрежи, които могат да обработват постъпващата в тях информация и да обусловят в отговор реакции. Тези невронни мрежи имат различно устройство – от много прости до изключително сложни.

Провеждането на информацията от неврон до неврон и до клетките, които трябва да реагират се осъществява на принципа на протичането на електрическия ток. През 18 век италианският учен Луиджи Галвани (Luigi Galvani) открива, че ако се приложи електрически стимул върху крака на умряла жаба, се получава реакция с движение на крака на жабата. Постепенно учените установяват, че това се случва, защото невроните пренасят информация чрез електрически сигнали.

 

Следваща статия: Нервен импулс
Сподели: