Какво получавам срещу здравната си осигуровка при необходимост от постъпване в болница?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за диагностика и лечение на здравноосигурени граждани по 266 клинични пътеки (КП). Клиничните пътеки включват дейности – диагностични и лечебни, които са включени в тяхната цена. Когато предоставените от нас изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни според приемащото лечебно заведение за болнична помощ, необходимите изследвания се извършват в болницата. В някои клинични пътеки има консумативи, които НЗОК не заплаща. Те изрично са упоменати в пътеката. Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно място договорените клинични пътеки и цените, които НЗОК заплаща за тях; както и видовете медицински изделия и скъпоструващите консумативи, и цените, до които НЗОК заплаща за същите. Личният лекар или специалистът може да издаде талон-направление за избрана от теб болница, която е сключила договор с НЗОК за лечение на съответното заболяване по съответната клинична пътека.

Каква е валидността на направлението за хоспитализация?

Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни и осигурява преглед в диагностично-консултативния блок и лечение в болницата.

Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването от лечебното заведение. От болницата трябва да издадат документ „епикриза“, който трябва да предоставиш на личния лекар, защото той ще продължи да наблюдава здравословното ти състояние.

Какво означава потребителска такса за лечение в болница?

При приемане в болница по линия на НЗОК се заплащат:

  • дейностите, които са определени като диагностични и лечебни процедури по съответната клинична пътека;
  • до два контролни прегледа след изписване от болницата.

Пациентът заплаща дневна потребителската такса, за не повече от 10 дни в рамките на годината. Пациентите с миастения са освободени от потребителска такса. Възможно е да са необходими скъпоструващи консумативи или дейности, които не са включени в клиничната пътека и се заплащат от пациента. Информация за определените от болницата цени следва да е оповестена по подходящ начин от лечебното заведение.

Кои дейности са извън обхвата на пакета, който заплаща НЗОК?

Ако се използват допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ или се прави избор на лекар или лекарски екипи,   медицинската помощ се заплаща от пациента по цени, определени от съответните лечебни заведения и оповестени в ценоразпис, поставен на видно място.

Запомни, че това обаче е въпрос на личен избор, а не задължително условие за прием в лечебно заведение за болнична помощ. 

Ако се води спор между болницата и НЗОК и се иска възстановяване на суми, НЗОК няма законово основание да иска възстановяване на суми или да изплати такива на здравноосигурени лица. Съгласно действащите в сферата на здравното осигуряване правни документи НЗОК е в отношения само с изпълнителите на медицинска помощ.

Има ли клинични пътеки, по които се лекуват пациентите с миастения?

Болничното лечение на пациенти с миастения се заплаща по няколко клинични пътеки, разделени в две части – за пациенти до и над 18-годишна възраст. За да заплаща НЗОК по тях, има определени изисквания към лечебното заведение, което трябва да има:

  • медицински специалисти от медицинските специалности „Нервни болести“, „Детска неврология“ и „Неонатология“, „Образна диагностика“;
  • обособени звена (клиника или отделение) по неврология/детска неврология или неонатологична клиника/отделение (за новородени до 28-ми ден); профилирана клиника/отделение за интензивно лечение или легла за интензивно лечение на неврологични заболявания към неврологична клиника/отделение или ОАИЛ/КАИЛ;
  • ЕМГ кабинет (апарат).

КП № 64 е с минимален болничен престой 3 дни. Тази пътека включва дейности по диагностика и лечение на миастения гравис и включва:

  • диагностични процедури: компютърна томография (КАТ) на гръден кош; изследване на кръв; като и електромиография (ЕМГ); при доказана миастения гравис, КАТ или магнитно-резонанса томография (МРТ) на медиастинум се прави по преценка, съобразно състоянието;
  • терапевтични процедури: инжекция на стероид; парентерално или ентерално (през сонда) хранене.

КП № 65 е с минимален болничен престой 20 дни и включва дейности по лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация.  

КП № 66 е с минимален болничен престой 10 дни и включва дейности по лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация. Приложението на човешки имуноглобулин се прави съгласно определен протокол.

По отношение на стандартите за диагностика и лечение на миастения гравис са създадени:

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец март 2022 г.). Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Винаги прави справка на сайта на НЗОК.

Следваща статия: Специалисти
Сподели: