Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)

Когато е настъпила временна или трайна загуба на работоспособността, имаш право да получиш решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Лекуващият лекар насочва към Лекарска консултативна комисия (ЛКК), която подготвя необходимите документи за кандидатстване пред ТЕЛК с медицински протокол по образец. Молбата до ТЕЛК заедно с протокола и другите образци се подават в Картотеката за медицински експертни досиета (КМЕД).

Можеш да се запознаеш с наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно част седма „Нервни болести“, диагнозата Myasthenia gravis подлежи на медицинска експертиза

Извадка от т. 3: „Хронични нервни болести съобразно стадия на развитие на заболяванията и тежестта на симптоматиката (полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена склероза, хередодегенеративни заболявания на нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен синдром, паркинсонизъм, миастения и миастенни синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии, неврологични увреждания при ХИВ инфекции, лаймска болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС, табес дорзалис, фуникуларна миелоза, дискоординационни синдроми, екстрапирамидни синдроми, нарушения на стволовите функции и редки неврологични синдроми и др.):

  • 3.1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 16.07.2021 г.)
  • 3.2. лека степен (форма) - 50%;
  • 3.3. средна степен (форма) - 75%;
  • 3.4. тежка степен (форма) - 95%“.

ТЕЛК освидетелстват лицата в 40-дневен срок от датата на постъпване на документите. Трябва да получиш писмо, с уведомление за датата за явяване на комисия. В писмото се описват необходимите документи, най-често това са: лична карта; рецептурна книжка; лична амбулаторна карта, два броя производствена характеристика, попълнена от служба „Личен състав“, подписани и подпечатани (ако работиш); епикризи от лечебните заведения, в които е осъществявано лечение през последните години; предишно решение на ТЕЛК (ако има такова); етапна епикриза от наблюдаващия невролог.

Добра идея е да си направиш списък и внимателно да го свериш с това, което се изисква в писмото. Това ще ти спести много време и нерви!

Следваща статия: Извънболнична помощ
Сподели: