Защо ми е необходим личен лекар?

Независимо какви симптоми или здравен проблем имаш, можеш да потърсиш консултация от личния лекар.

Общопрактикуващият лекар те преглежда, назначава ти лечение, изписва ти лекарства, извършва профилактични прегледи и имунизации. При необходимост, именно личният лекар издава направление за консултация при специалист (с направление за консултации), за лабораторни изследвания (с направление за медико-диагностични изследвания).

При хронично заболяване личният лекар може да те насочи за експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (с талон за ЛКК). ЛКК може да оформи медицинската документация и да те насочи към Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Как да избера личен лекар?

Можеш да избереш за личен лекар всеки общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК на територията на цялата страна. На официалната интернет страница на НЗОК можеш да получиш и списък с имената и адресите на личните лекари. Можеш и да направиш справка за избрания личен лекар.

  • Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината. Попълва се „Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар", която се закупува или се разпечатва и попълва образеца, от официалната интернет страница на Националната здравноосигурителна каса. Можеш също да попълниш и изпратиш на избрания личен лекар регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК. Трябва да имаш уникален код за достъп (УКД). УКД се получава от районната здравноосигурителна каса (РЗОК) срещу лична карта. Чрез УКД можеш влезеш в здравното си досие.
  • Всяка година, в периодите от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември, можеш да смениш личния лекар. Можеш също така да направиш временен избор на личен лекар. Обърни внимание, че за да се случи това се процедира по вече описания начин за първоначален избор на личен лекар, но образците които се попълват са различни:
  • За смяна на личния лекар;
  • За временен избор на личен лекар.

Кога трябва да се направи временен избор на личен лекар?

Ако пребиваваш в населено място извън постоянното местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получиш медицинска помощ, може да се обърнеш за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар. Достатъчно е да се предостави  здравноосигурителната книжка. 

Ако си в друго населено място повече от 1 месец, трябва да направиш временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън  постоянното местоживеене. Временният избор може да бъде за срок от 1 до 5 месеца. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар, която може получите по описания вече начин. При изтичане на срока на временния ви избор извън здравния район, в който сте осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният Ви постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

Може ли личен лекар да откаже да те впише в пациентската си листа?

Липсва нормативен документ, по силата, на който общопрактикуващ лекар може да откаже вписване в пациентската си листа на здравноосигурени хора, които са го избрали. Съгласно Националния рамков договор: 

Не съществува долна и горна граница на броя здравноосигурени хора, осъществили правото си на избор на конкретен общопрактикуващ лекар.

При регистрирани над 2500 здравноосигурени в пациентската листа на общопрактикуващ лекар той трябва да наеме в практиката си друг медик, а при над 3500 пациенти – още един лекар на пълен работен ден.

Ако получиш отказ, можеш да се обърнеш за съдействие към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). 

Какво включва пътя до диагнозата миастения гравис?

Обичайно миастения гравис започва с очни симптоми или мускулна слабост. За да се стигне до диагнозата ще бъде необходимо да се направи:

  • консултация със специалист по очни болести - можеш да получиш информация за лекарите офталмолози в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Очни болести“. 
  • консултация с невролог – можеш да получиш информация за лекарите невролози в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Нервни болести“ или „Детска неврология“ (ако става въпрос за лице под 18 години).
  • важните изследвания за уточняване на диагнозата са извършване на електромиография и изследването на антитела, което налага участие на лекар със специалност клинична лаборатория или имунология.

След поставяне на диагноза пациентът може да бъде проследяван амбулаторно от личния лекар, може да бъде диспансеризиран при специалист невролог.

Заплаща ли се от НЗОК електромиографското изследване?

НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност „Електромиография“ (ЕМГ) в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) и лечебното заведение има сключен договор с НЗОК.

Можеш да направиш справка кои лекари със специалност „Нервни болести“ изпълняват високоспециализираната дейност с код 93.08 „Електромиография“. Вписваш кода 93.08, като преди това отбелязваш съответното населено място, и излизат резултатите за лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за това изследване.  

Електромиографското изследване може да бъде осъществено и в рамките на хоспитализация с цел диагностично уточняване по клинична пътека №64.

Запомни, че:

  • Личният лекар не може да издаде направление за ЕМГ, това може да направи само специалистът невролог.
  • НЗОК заплаща една ЕМГ за година* в рамките на диспансеризацията, в такъв случай направлението се издава от невролога, при който си диспансеризиран/а.

* понятието за година означава времето от датата на диспансеризацията до същата дата през следващата година.

Заплаща ли се от НЗОК изследването на автоантитела?

За диагностицирането на миастения гравис значение има и установяване на наличието на автоантитела. Това изследване най-общо се нарича серология.

Информация за заплащаните от НЗОК лабораторни изследвания може да бъде намерена на сайта на НЗОК. Към началото на 2022 година в таблицата с кодове на изследванията, които НЗОК заплаща не е включено изследване на автоантитела срещу ацетилхолинов рецептор (AChR) и антитела срещу мускулно специфична киназа (MuSK).

Необходима ли е образна диагностика при миастения гравис?

Около 10-15% от пациентите с миастения гравис имат проблеми, свързани с тимуса – тимом или хиперплазия. За диагностиката обичайно е необходимо осъществяване на компютърна томография или магнитно резонансна томография.

За осъществяване на тези изследвания е необходимо да се потърси медицинска помощ в университетските болници в страната, разполагащи с експертиза, апаратура и специалисти. Диагностичното уточняване обичайно налага прием в болница и съответно използване на ресурсите на болничната помощ (H10) за здравноосигурени лица.

Какво се случва, ако е необходима тимектомия?

Наличието на тимом налага участието на гръден хирург в медицинския екип по управление на диагнозата и лечението на заболяването. Направление за консултация с гръден хирург може да бъде издадено от личния лекар. Можеш да получиш информация за лекарите хирурзи в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Гръдна хирургия“. Оперативната интервенция за отстраняване на тимуса е включена в клинична пътека № 214.

Има ли възможност за рехабилитация?

За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ, личният лекар може да издаде „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) по преценка в зависимост от обективното състояние на пациента при необходимост от физиотерапия, съгласно чл.37, ал.1, т.4 от Националния рамков договор за медицинските дейности. Необходимостта от рехабилитационни мероприятия за здравноосигурените лица се установява от специалиста и/или от общопрактикуващия(личния лекар), като лечението се извършва по предписан от лекаря специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, физиотерапевтичен курс на лечение.

Лекарят специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, след като оцени обективното състояние може да назначи общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2 или 3.  Групите процедури са:

1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

Процедурите от група 1 и/или 2 или 3, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във Физиопроцедурна карта (бл. МЗ №509-89) за физикална терапия и рехабилитация. Физиопроцедурната карта се съхранява в лечебното заведение.

Прегледите на лекаря специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ се отразяват в „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК №1).

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец март 2022 г.). Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Винаги прави справка на сайта на НЗОК.

Следваща статия: Болнична помощ
Сподели: