Колаген Q се намира в извънклетъчния матрикс на нервно-мускулния синапс. Счита се, че тази молекула има значение да взаимодейства с мускулно-специфичната киназа и да играе роля в закотвянето на ацетилхолинестеразата (1).

През 2015 година са доказани автоантитела срещу колаген Q при пациенти с миастения гравис (2):

  • Установяват се при около 3% от случаите, вкл. и при серонегативните пациенти.
  • Тяхното участие в патологичните процеси, които определят развитието на болестта не е изяснено.

Неизвестна към момента е и ролята им като диагностичен маркер. 

Литература

  1. Cartaud A, Strochlic L, Guerra M, Blanchard B, Lambergeon M, Krejci E, et al. MuSK is required for anchoring acetylcholinesterase at the neuromuscular junction. J Cell Biol. (2004) 165:505–15.
  2. Zoltowska Katarzyna M, Belaya K, Leite M, Patrick W, Vincent A, Beeson D. Collagen Q–a potential target for autoantibodies in myasthenia gravis. J Neurol Sci. (2015) 348:241–4. doi: 10.1016/j.jns.2014.12.015
Сподели: