Кортактинът е цитоплазмен протеин, който участва в сглобяването на актина и мускулно-специфичната киназа, а това има значение да се стимулира групирането на ацетилхолин рецепторите в нервно-мускулния синапс.

Автоантитела срещу кортактин се установяват при 23,7% от пробите на серонегативните пациента с МГ и при 9,5% от серопозитивните пациенти (1,2,3).

  • Счита се, че тези антитела могат да бъдат ценни при диагностиката на случаите на миастения гравис, при които не се установяват антитела (серонегативна МГ).
  • Вероятно наличието на тези антитела предполага по-леко протичане на болестта.

Трябва да се отбележи, обаче, и това, че антителата срещу кортактин се установяват и при други автоимунни болести, напр. дерматомиозит и имуно-медиирана некротизираща миопатия (4). Следователно, тяхното значение за диагностиката на МГ и за развитието на патологичния процес, все още изисква  по-нататъшно проучване.

Литература

  1. Gallardo E, Martinez-Hernandez E, Titulaer MJ, Huijbers MG, Martinez MA, Ramos A, et al. Cortactin autoantibodies in myasthenia gravis. Autoimmun Rev. (2014) 13:1003–7.
  2. Cortes-Vicente E, Gallardo E, Martinez MA, Diaz-Manera J, Querol L, Rojas-Garcia R, et al. Clinical characteristics of patients with double-seronegative myasthenia gravis and antibodies to cortactin. JAMA Neurol. (2016) 73:1099–104.
  3. Illa I, Cortes-Vicente E, Martinez MA, Gallardo E. Diagnostic utility of cortactin antibodies in myasthenia gravis. Ann N Y Acad Sci. (2018) 1412:90–4.
  4. Labrador-Horrillo M, Martinez MA, Selva-O'Callaghan A, Trallero-Araguas E, Grau-Junyent JM, Vilardell-Tarres M, et al. Identification of a novel myositis-associated antibody directed against cortactin. Autoimmun Rev. (2014) 13:1008–12. doi: 10.1016/j.autrev.2014.08.038
Следваща статия: Антитела срещу рапсин
Сподели: